Мрежата Enterprise Europe Network
Европейската мрежа Enterprise Europe Network е най-голямата информационно-консултантска мрежа на Европейската Комисия, чиято цел е да подпомага малките и средните предприятия в развитието на техния иновативен потенциал и да повиши информираността им за политиките на Европейския съюз, насочени към бизнеса.
Наследник на 370 Евро Инфо Центъра и 250 Европейски Иновационни Центрове, мрежата включва над 500 организации и около 4000 опитни професионалисти от 40 държави. Мрежата функционира в 27-те страни-членки на Европейския съюз, в страните кандидатки - Турция и Македония, в страните от Европейското икономическо пространство - Норвегия и Исландия, и в други страни като Армения, Израел, Швейцария и др.
В България Enterprise Europe Network обединява дейността на досегашния Европейски иновационен център - България, функциониращ от 1997 г., и осемте Евро Инфо Центъра, създадени през 1999 г. Партньорите са едни от най-активните и добре познати консултантски организации в отделните региони, чиито сътрудничество осигурява пълно географско покритие на страната.

От 2008 година Търговско-Промишлена Камара - Пловдив е част от създадената от Европейската Комисия мрежа Enterprise Europe Network за подпомагане на малките и средни предприятия.

Наши клиенти са:
• малки и средни предприятия (МСП);
• стартиращи предприемачи;
• научноизследователски организации;
• браншови камари и асоциации;
• бизнес и изследователски ориентирани клъстери;
• отделни изследователи и изобретатели;
• неправителствени организации и други организации,
специализирани в предоставянето на помощ на МСП;
• правителствени организации.


За връзка със сайта на българската EEN мрежа:
Enterprise Europe Network България
http://www.enterprise-europe-network.bg