CE МАРКИРАНЕ

  
Европейската комисия провежда информационна кампания, свързана с маркировката „СЕ“. Маркировката показва, че даден продукт отговаря на всички приложими правни разпоредби на ЕС, поради което той може да бъде предлаган и продаван из целия ЕС. Като поставя маркировка „СЕ“ върху даден продукт производителят декларира на своя собствена отговорност, че продуктът е в съответствие с всички приложими правни изисквания, и по-специално онези, които гарантират здравето, безопасността и опазването на околната среда. Правните и икономическите последици при злоупотреби във връзка със съответствието на изискванията са толкова сериозни, че по-голямата част от законните предприятия няма да бъдат мотивирани да нарушават законите в тази област. Кампанията е насочена основно към стопански субекти, като целта е да се повиши тяхната осведоменост и те да разберат по-добре смисълa на маркировката „СЕ“.

Не всички продукти, продавани в ЕС, трябва да носят маркировка „СЕ“. Тя се отнася за около 23 различни категории продукти като играчки, електроуреди, машини и съоръжения, лични предпазни средства и асансьори.

Маркировката „СЕ“ не е знак за това, че даден продукт е произведен в ЕИП, а просто показва, че продуктът е проверен, преди да бъде пуснат на пазара и следователно отговаря на нормативните изисквания (пр. хармонизирано равнище на безопасност). Това означава, че производителят е проверил дали продуктът съответства на всички основни изисквания, които биха могли да имат отношение към него (пр. изисквания по отношение на здравето и безопасността) на приложимата(ите) директива(и), или продуктът е бил подложен на проверка от нотифициран орган за оценяване на съответствието.

За продукти, произведени в ЕС, извършването на оценка за съответствие, изготвянето на техническата документация, издаването на декларация за съответствие с изискванията на ЕО и поставянето на маркировка „СЕ“ върху продукта е отговорност на производителя.  Дистрибуторите трябва да проверят за наличието както на маркировка „СЕ“, така и на необходимите придружителни документи. За продукти, внасяни от трета страна, вносителят трябва да провери дали производителят извън ЕС е предприел необходимите мерки и да се увери, че документацията е налична при поискване. Маркировката „СЕ“ представлява улеснение за предприятията и националните органи.

    * За европейската промишленост: маркировката предоставя на предприятията от ЕС достъп до целия единен пазар, без да е необходимо да получат 27 отделни одобрения от националните органи, като по този начин се съкращават разходите и административната тежест, свързани с удостоверяването на съответствието, и едновременно с това се поддържат високи стандарти.
    * За националните органи: тя позволява на всяка една от агенциите да извършва проверки във време, когато продуктовата гама на пазара на ЕС расте все по-бързо, без да излага на риск стандартите.

Процедурите, мерките и санкциите, които се прилагат при фалшифициране / злоупотреба с маркировката „СЕ“, са установени в националните административно- и наказателноправни разпоредби на съответната държава-членка.

Повече информация - на www.ec.europa.eu/cemarking  Публикувано на 2010.06.23ЕТИКЕТИРАНЕ НА ХРАНИ


Етикетите на хранителните продукти трябва задължително да включват информация за хранителната стойност на продуктите, както и препоръчителния дневен прием, съгласно приетите от ЕП на 16 юни поправки към законодателното предложение на Комисията. Депутатите отхвърлиха предложенията за цветовото етикетиране на "принципа на светофара" за съдържанието на сол, захар и мазнини в преработените храни.

Предложеното законодателство на ЕС относно информацията на хранителните продукти цели да събере на едно място, да опрости и осъвремени съществуващите правила за етикетите на храните и общите правила за етикетиране.
По време на продължителния и оживен дебат в пленарната зала, депутатите подчертаха своето желание да дадат възможност на потребителите да правят информиран избор при покупката на храни, като същевременно избегнат претоварването с информация, както и прекалената административна и финансова тежест за хранителната индустрия, особено за малките и средните предприятия.
Задължително и ясно обозначаване на хранителните стойности
ЕП подкрепи предложението на Комисията за задължително предоставяне на информация относно енергийната стойност, съдържанието на мазнини, наситени мастни киселини, захар и сол, които трябва да бъдат посочени ясно и забележимо на лицевата страна на опаковката. Тези данни трябва да бъдат придружени от информация за препоръчителния дневен прием и да бъдат посочени в стойности за 100 грама или 100 милилитра.
Депутатите настояват протеините, въглехидратите, фибрите и транс-мазнините също да бъдат посочени на друго място на опаковката. Те искат също така етикетите да отговарят на редица условия, за да се гарантира тяхната четливост.
Червена светлина за цветовото обозначаване
Депутатите бяха разделени относно възможните ползи от цветовото етикетиране на храни на "принципа на светофара", отхвърляйки с ясно мнозинство подобна система по време на гласуването в пленарната зала.
Разглеждана като силно опростена от някои, а от други - като силно и ефективно средство за насърчаване на здравословен начин на хранене, според тази система някои преработени храни трябваше да имат на етикета си червен, жълт или зелен цвят в зависимост от това дали имат високо, средно или ниско съдържание на сол, захар и мазнини. Членовете на ЕП се противопоставиха и на разрешаването на тази система на национално ниво.

Нови изисквания за страната на произход

Страната на произход и досега задължително трябваше да се посочва за определени продукти, като говеждо месо, мед, пресни плодове и зеленчуци и зехтин. Депутатите подкрепиха разширяването на този списък с всички меса, пилешки и млечни продукти, както и за други продукти, състоящи се от една единствена съставка. Страната на произход трябва да се обозначава и за месо, пилешко и риба, които се използват като съставки в преработени храни.
За да се направи оценка на практическата приложимост на това изискване, Комисията ще извърши пълна оценка на въздействието. За месата трябва също така да бъде посочено къде животното е било родено, отгледано и заклано. Месо от животни, които преди клането не са били зашеметени (съгласно някои религиозни традиции), също трябва да бъде подходящо обозначено.


Изключения за неопакована храна и алкохол

Депутатите искат храните, които не са предварително опаковани, като например месото от месарския магазин, да бъдат изключени от изискванията за етикетиране. Микропредприятията, които произвеждат ръчно изработени продукти, трябва също да бъдат изключени.

Мнозинството от депутатите подкрепиха също така изключването от обхвата на законодателството на алкохолните напитки, но поискаха стриктно етикетиране на смесените алкохолни напитки, като препоръчаха те да бъдат държани отделно от безалкохолните напитки в местата, където се продават.

Следващи стъпки
Законодателната резолюция на ЕП беше приета с 559 гласа "за", 54 "против" и 32 "въздържали се". Въпреки това, не се очаква постигането на скорошно споразумение със Съвета, така че законодателното предложение най-вероятно ще се върне в Парламента за второ четене.
След като законодателството бъде окончателно прието, хранителната индустрия ще разполага с три години за адаптиране към новите правила. Този срок ще бъде от пет години за предприятията с по-малко от 100 служители и годишен оборот под 5 милиона евро.ЕНЕРГИИНА ЕФЕКТИВНОСТ

На 18 май европейските депутати приеха ново законодателство на ЕС за енергийна ефективност на сградите, което ще помогне на потребителите да намалят своите сметки, а на ЕС да постигне целта за намаляване с 20% на енергийната консумация до десет години. Строителните норми на държавите членки трябва да бъдат променени така, че от края на 2020 г. всички новопостроени сгради да отговарят на високи стандарти за енергийна ефективност. Вече построените сгради трябва да бъдат подобрени, когато това е възможно.

На сградите се пада 40% от общото енергийно потребление в ЕС, като същевременно те са най-големият източник на емисии. Поради това подобряването на техните енергийни характеристики ще подпомогне значително постигането на целите на ЕС за намаляване на емисиите от парникови газове.

Директивата определя правилата за енергийните характеристики на новите и вече построените сгради. Държавите членки трябва да предприемат мерки за постигането на тези изисквания при постигане на "равнища на оптимални разходи".

Високи стандарти за новите сгради от 2020 г.

Всички сгради, построени след края на 2020 г., ще трябва да отговарят на високи стандарти за енергийна ефективност и да бъдат захранвани до голяма степен от възобновяеми енергийни източници. Строителните проекти на обществените власти трябва да бъдат пионери в тази област и да отговарят на тези условия две години по-рано. Част от финансирането на тези промени ще дойде от бюджета на ЕС.

Подобряване на вече построени сгради

Където това е осъществимо, енергийните характеристики на вече съществуващите сгради трябва да бъдат подобрени при извършването на основен ремонт. При подобно обновяване на сградите, техните собственици ще бъдат насърчавани да инсталират "интелигентни" измервателни уреди и да подменят отоплителните, вентилационните и климатичните инсталации, както и тези за топла вода, с по-високо ефективни алтернативи (като термопомпи например). Ще бъдат въведени редовни инспекции на отоплителните и климатичните инсталации.

Директивата беше приета от ЕП на 18 май като част законодателния пакет за енергийната ефективност.

Докладчик на ЕП по въпроса е Silvia-Adriana Ticau (С&Д, Румъния). Друг доклад относно новото оформление на етикетите за енергийна ефективност ще бъде гласуван на 19 май.

Минималното общо въздействие от директивата за енергийната ефективност на сградите може да доведе до:
- икономия на енергия от 60-80 млн. тона нефтен еквивалент годишно до 2020 г., т.е. намаляване с 5-6 % на използваната от ЕС енергия към 2020 г;
- намаление на емисиите на CO2 със 160 до 210 млн. тона годишно до 2020 г., т.е. с 4-5% от общите емисии CO2 на ЕС през 2020 г.;
- 280 000 (до 450 000) потенциални нови работни места до 2020 г., основно в строителния сектор, както и във връзка с дейностите за издаване на енергийни сертификати, извършване на одити и инспекции на отоплителни и климатични инсталации.


Европейският Парламент наложи вето на разрешаването на "лепилото за месо" в ЕС


Европейският парламент блокира разрешаването на използването на "лепилото за месо" тромбин като добавка в хранителните продукти. Ензимът, който се извлича от свински или говежди животински части, може да бъде използван за съединяване на отделни части месо за получаване на единен продукт. Депутатите от ЕП са на мнение, че получените по този начин продукти носят неприемливо висок риск за заблуда на потребителите.

Европейската комисия предложи свинският/говежди тромбин да бъде добавен към списъка с одобрени добавки за хранителни продукти. Въпреки това, депутатите решиха при крайно оспорвано гласуване с 370 гласа "за", 262 "против" и 32 "въздържали се", да отхвърлят това предложение. Необходимото мнозинство за упражняване на правото на вето на ЕП е от 369 депутати.

По време на обсъждането в пленарната зала, председателят на парламентарната комисия по околна среда и безопасност на храните Jo Leinen (С&Д, Германия) подчерта следното: "Потребителите в Европа трябва да могат да знаят дали това, което купуват, е истинска шунка, или парчета месо, които са залепени едно с друго." Различно мнение изрази Pilar Ayuso (EНП, Испания), според когото тази технология е била преценена като безопасна и вече се практикува в някои страни.

В момента държавите членки имат правото да решават на национално ниво дали да разрешат употребата на тромбин в процеса на производство на хранителни продукти. Предложението на Комисията имаше за цел да уточни дали тромбинът е добавка в храните, която трябва да бъде регулирана на европейско ниво. Съгласно законодателството на ЕС, дадена добавка към храните може да бъде разрешена в Европейския съюз, ако носи ползи за потребителите и не ги подвежда.

Съгласно предложението на Комисията, месните продукти, получени чрез употребата на тромбин, трябва да имат специално обозначение на етикета и да не бъдат използвани в ресторантите. Въпреки това депутатите смятат, че подобни мерки няма да гарантират адекватно ниво на защита за европейските потребители.

Членовете на ЕП отбелязват също така, че "рискът от заразяване с патогенни бактерии е особено сериозен" при продуктите с тромбин, тъй като при тази технология се увеличава повърхността, която може да бъде заразена (с бактерии като clostridium и salmonella), а процесът на свързване може да се осъществи посредством студено свързване, без добавяне на сол и без последователен термичен процес.