ЕК започна обществено обсъждане за европейската политика в областта на биологичното земеделие


В периода 15 януари - 10 април 2013 г. на интернет страницата на Европейската комисия се провежда отворена публична консултация, относно преразглеждането на европейската политика в областта на биологичното земеделие.

Основните  теми, застъпени в тази консултация са свързани с опростяване на законовата рамка - като същевременно се гарантира запазване на стандартите; по-добри системи за контрол на биологичните продукти; въздействие на новите правила за етикетиране, особено на задължителното използване на европейско лого върху всички произведени в Европейския съюз биологични продукти и др.

Цел на Европейската комисия е повишаване на доверието на потребителите, като в същото време се създадат условия за лоялна конкуренция между биологичните производители в 27-те страни на Европейския съюз.

За участие и допълнителна информация в публичната консултация, всеки желаещ - граждани, организации и обществени органи, може да посети следния линк: http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/organic/2013_bg.htm.НОВА ЕВРОПЕЙСКА РАМКА ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПРОДУКТИ НА ПАЗАРА


Търговско-Промишлена Камара - Пловдив, част от европейската мрежа за подпомагане на Малки и средни предприятия (МСП) ENTERPRISE EUROPE NETWORK, участва в проект „EU4SME - Европейски политики за МСП”, чиято основна цел е да улесни Европейската комисия при провеждането на консултации с МСП в страните членки и кандидатки за членство в ЕС, за да се включи тяхното мнение в процеса на създаване на политики, като по този начин се осигури директният ангажимент на бизнеса.
За да постигне тази основна цел, проектът си поставя следните специфични цели:
• Да събере мнението на 150 български предприятия относно предстоящи политики и законодателство, свързани с МСП;
• Подобряване на комуникацията между МСП, партньорите в Enterprise Europe Network и Комисията;
• Осигуряване на обратна връзка за МСП за резултатите от консултациите;
• Използване и по-нататъшно развитие на добрите практики от пилотната фаза.
Това е първият национален проект на българската мрежа на Enterprise Europe Network, поради което той има изключителна важност и служи като мост между политиците в Европейския съюз и фирмите, към които са насочени тези политики. Проектът ще демонстрира важността на мрежата за Европейската комисия като основен неин инструмент в широкомащабни кампании и в подкрепа на бизнеса и иновациите.
В рамките на проекта всеки от 10-те български партньора ще организира 3 панела в 3 специфични области на политики. Всеки панел ще включва между 5 и 10 фирми от браншове на индустрията, които са засегнати от съответното ново законодателство на съюза.
Фирмите участнички ще бъдат запознати с предвижданите нови промени и ще могат да изложат своето мнение като попълнят въпросник. За разясняване на спецификите за всяка от трите области ще бъдат поканени експерти, които да помогнат на фирмите да се запознаят с новите промени.
Предвижда се организирането и на три работни срещи, по една за всеки от панелите, в която ще участват експертът в съответната област и избраните МСП, и на която фирмите ще обменят мнение и опит в съответната сфера и ще дискутират въпросниците.

Панел 1

Проучване мнението на фирмите във връзка с предстояща промяна в европейската нормативна уредба, засягаща производителите и търговците на технически продукти, които попадат в обхвата на 10 Директиви от Новия подход:
• Съоръжения, работещи с ниско напрежение
• Електромагнитна съвместимост
• Обикновени съдове под налягане
• Съоръжения под налягане
• Измервателни уреди
• Неавтоматични везни
• Асансьори
• Съоръжения, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера
• Експлозиви за гражданска употреба
• Пиротехнически изделия

Практиката е установила проблеми в синхронността на разпоредбите на горните 10 Директиви и новата (от 2008 г.) Европейска обща рамка за предлагането на продукти на пазара и за акредитация и надзор на пазара на техническите продукти.

Проблемите са групирани в три области:
• Често срещани несъответствия със съществуващите изисквания към продуктите: Значителен брой продукти на пазара не отговарят на изискванията, посочени в директивите. Някои участници просто поставят CE маркировката на своите продукти, въпреки че не отговарят на условията за CE маркиране.
• Работата на определени нотифицирани органи: съмнения за некомпетентност в някои случаи (най-вече на нотифицирани органи извън ЕС); установени различия в подхода и нивото на точност на начините, по които държавите-членки оценяват и извършват мониторинг на компетентността на нотифицираните органи.
• Непоследователност на специфични въпроси в настоящото законодателство: Понякога един и същ продукт е в обхвата на няколко директиви, което може да доведе до трудности в процедурата (модула) за оценка на съответствието, особено, когато директивите изискват един и същ модул, но текстът на модула се различава в различните директиви.

Европейският информационен и иновационен център към Търговско-Промишлена Камара - Пловдив кани фирми и експерти, чиито продукти попадат в обхвата на горните 10 Директиви да се включат с коментари по един или повече от засегнатите области от предложеното синхронизиране на законодателството по отношение на:
• значимостта на проблемите, идентифицирани от Комисията,
• въздействието на дейностите, предвидени за справяне с тези проблеми,
• ефективността на двата определени варианта,
като попълнят приложения въпросник и го изпратят на факс: 032 908983, e-mail: eic@pcci.bg.

Приложения:

1. Повече информация за провежданата консултация на Европейската комисия
2. Информация за засегнатите сектори
3. Допълнителни материали и директивите, преведени на български език  (6.5 Mb RAR файл)
4. Въпросник
5. Брошура


За контакт:

Ангел Хронев, Елена Бояджиева
Европейски Информационен и Иновационен Център
Търговско-Промишлена Камара - Пловдив
ул.Самара № 7
Tel.: 032 908999, 908998, 908980
e-mail: eic@pcci.bg
www.pcci.bg