ИЗБЕРЕТЕ ПОДХОДЯЩИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ВАС

• Проектът ви е на ранен изследователски етап или има висок технологичен риск:
Седма рамкова програма на Европейската комисия
(Специфични програми "Идеи", "Сътрудничество")
Национален фонд "Научни изследвания

• Проектът ви има висок финансов риск:

Програма за предприемачество и иновации (в рамките на Програма CIP)
(Улесняване достъпа до финансиране на МСП)

• Проектът ви е в областта на енергийната ефективност и ВЕИ:

Интелигентна енергия-Европа (в рамките на Програма CIP)
Седма рамкова програма на Европейската комисия
(Специфична програма "Сътрудничество"/тематичен приоритет "Енергия")

• Проектът ви е в областта на информационните и комуникационни технологии:

Програма за подпомагане на политиката в областта на ИКТ (в рамките на Програма CIP)
Седма рамкова програма на Европейската комисия
(Специфична програма "Сътрудничество"/тематичен приоритет "ИКТ")

• Проектът ви е в областта на транспорта:


Наземен транспорт:
Програма Марко Поло на Европейската комисия
Седма рамкова програма на Европейската комисия
(Специфична програма "Сътрудничество"/тематичен приоритет "Транспорт и аеронавтика")
Оперативни програми на Структурните фондове

Въздушен транспорт:
Седма рамкова програма на Европейската комисия
(Специфична програма "Сътрудничество"/тематичен приоритет "Транспорт и аеронавтика")

• Проектът ви е насочен към опазване на биоразнообразието и околната среда, използването на земя, управление на водни ресурси и др.:

LIFE+
Седма рамкова програма на Европейската комисия
(Специфична програма "Сътрудничество"/тематичен приоритет "Околна среда вкл. промени в климата")
Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации на ЕК (CIP) ( Подкрепа за еко-иновации)
Оперативни програми на Структурните фондове

• Проектът ви е в областта на храните, земеделието и биотехнологиите:

Седма рамкова програма на Европейската комисия
(Специфична програма "Сътрудничество"/тематичен приоритет "Храни, земеделие и биотехнологии")

• Проектът ви е в областта на нанотехнологиите и новите материали:

Седма рамкова програма на Европейската комисия
(Специфична програма "Сътрудничество"/тематичен приоритет "Нанонауки, нанотехнологии, нови материали и нововъзникващи технологии")

• Вие представлявате малко или средно предприятие:

Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации на ЕК (CIP)
Седма рамкова програма на Европейската комисия
(Специфични програми "Сътрудничество", "Капацитети", "Хора")
Програма EU GATEWAY на Европейската комисия - възможности за бизнес в Япония и Корея
(участие в бизнес мисии за 2009 г. в секторите ИКТ, здавеопазване и медицинска техника, околна среда и енергоспестяващи технологии, интериорен дизайн)
Програма за учене през целия живот (Lifelong Learning Programme) на Европейската комисия (2007-2013)
Оперативни програми на Структурните фондове
Национален иновационен фонд

• Вие представлявате университет/научноизследователски институт
:
Седма рамкова програма на Европейската комисия
(Специфични програми "Сътрудничество", "Капацитети", "Хора", "Идеи")
Програма за учене през целия живот (Lifelong Learning Programme) на Европейската комисия (2007-2013)
Оперативни програми на Структурните фондове
Национален фонд "Научни изследвания"

• Вие сте млад предприемач

Програма Еразъм за млади предприемачи

Източник: http://www.enterprise-europe-network.bg/page.php?16