ЕВРОПЕЙСКА ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА

1. Agriculture 
2. Audiovisual and Media 
3. Budget 
4. Competition 
5. Consumers 
6. Culture 
7. Customs 
8. Development 
9. Economic and Monetary Affairs 
10. Education, Training, Youth 
11. Employment and Social Affairs 
12. Energy and Transport 
13. Enlargement 
14. Enterprise 
15. Environment 
16. External Relations / External Trade 
17. Fight against fraud 
18. Fisheries and Maritime Affairs 
19. Food Safety 
20. Foreign and Security Policy 
21. Humanitarian aid 
22. Human rights 
23. Information Society 
24. Institutional affairs 
25. Internal Market 
26. Justice, freedom and security 
27. Public Health 
28. Regional Policy 
29. Research and Innovation 
30. Taxation 


Обща информация за МСП, бизнеса и Европейския Съюз

Европейският Портал за МСП предоставя детайлна информация за политиките за МСП и програмите, които могат да бъдат намерени на много интернет адреси. Чрез този лесен за ползване портал вие можете да намерите информация за:
· Финансиране на МСП по линия на ЕС
· Значимостта на МСП за европейската икономика и създаването на нови работни места
· Специално разработени политики в подкрепа на МСП
· Електронни помагала и база данни, с цел помагане на бизнеса
· Инициативи на ЕС за подпомагане на предприемачеството
· Политики на ЕС в специфични сектори

http://ec.europa.eu/enterprise/sme/index_en.htm


Порталът „Вашата Европа“ - Разделът за бизнес

Дава практическа информация и съвети, които ще Ви помогнат да правите бизнес в друга страна от Европейския съюз. Информация за регистрация на компании, обществени поръчки, данъци, бизнес директории, различни възможности за финансиране или трудови кодекси е на разположение /в момента в някои раздели тече процес на актуализация, който ще бъде приключен в следващите месеци

http://ec.europa.eu/youreurope/business/index_bg.htm  http://ec.europa.eu/youreurope/nav/en/business/index.html


Пресцентърът на Европейската комисия: 
http://www.europa.eu/press_room/index_en.htm


Службата за официални публикации на Европейските общности

Издава Официалният вестник на Европейския съюз. Освен него Службата публикува редица материали за дейностите и политиките на Европейския съюз както на хартиен носител, така и в електронна форма. Службата за публикации предлага също така редица онлайн услуги, предоставящи свободен достъп до законодателството на ЕС (EUR-Lex), публикациите на ЕС (EU Bookshop), обществените поръчки на ЕС (TED) и научноизследователската и развойна дейност на ЕС (CORDIS).

http://publications.europa.eu/index_en.htm


Консултантски и информационни услуги

Тази страница Ви предоставя връзки към различни услуги, свързани с възможности за кариера, образование и обучение, пътуване, Вашите права, възможности за участие в създаването на политиките на ЕС и отговори на вашите въпроси.

http://ec.europa.eu/services/index_bg.htm


Порталът на ЕС за политиката на предприемачество

Предоставя достъп до важни интернет адреси, документация и законодателство.
http://europa.eu/pol/enter/index_en.htm


Порталът за политики на ЕС

дава бърза информация и достъп до различните политики на ЕС

http://ec.europa.eu/policies/index_en.htm


Eurostat

Европейският статистически офис, предоставя данни за ЕС, неговите членове и техните партньори

http://epp.eurostat.ec.europa.eu


Мрежата Europe Direct

Мрежата Europe Direct предоставя информация на граждани по общи въпроси, касаещи ЕС, неговите институции и политики.
http://europedirect.europa.eu


Европейски документационни центрове

Европейските документационни центрове (ЕДЦ) събират официални публикации на ЕС, статистика, проучвания и дисертации по европейска интеграция за ориентиране на гражданите в търсенето на информация за ЕС.

http://europedirect.europa.eu


Брошурата „МСП на първо място”

Предоставя обширна направлявана обиколка из различните инструменти за подпомагане на МСП и начините, по които европейската комисия възнамерява да ги разшири и подобри. Брошурата е на английски, френски и немски.
· одобряване на достъпа до финансиране
· омощ при справяне с предизвикателствата на околната среда
· сигуряване на честна конкуренция
· бразование и умения за предприемачеството
· омощ за МСП на световния пазар
· одпомагане на изследванията и иновациите
· редпазване на идеи
· алки и занаятчийски предприятия в ЕС
· омощ за МСП на местно ниво

http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/docs/sme_pack_en.pdf


Служба за ориентиране на гражданите

Службата за ориентиране на гражданите (СОБ) предоставя на гражданите на ЕС безплатна, индивидуално разработена информация относно техните права на единния пазар.

http://ec.europa.eu/citizensrights


Европейско законодателство

Резюмета на европейското законодателство по сектори (на 11 езика): ясни и детайли, резюметата са групирани в 32 основни области, разделени в сродни теми

http://europa.eu/scadplus/scad_en.htm

EUR-Lex
Осигурява пряк безплатен достъп до правото на Европейския съюз. Чрез системата могат да се правят справки с Официален вестник на ЕС. Освен това, в нея са включени договорите, законодателството, съдебната практика и предложенията за нови нормативни актове. Предоставя значителни възможности за търсене на информация.

http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm

Инициативите „МСП Обратна връзка” и „Изслушване на МСП”
Идентифициране на проблеми и помощ при съставянето на политиките на ЕС

Порталът „Вашият глас в Европа”
Създаден за да отговаря на запитвания към европейската комисия, да участва в дискусии и да изпраща обратна връзка. Порталът е на разположение в 11 езика

http://ec.europa.eu/yourvoice

Европейската група за допитвания до бизнеса (ЕГДБ)
Уникален форум, позволяващ на Европейската комисия да установи пряка връзка с предприятията и да получи мненията им за законодателните предложения или инициативи, които биха могли да ги засегнат. ЕГДБ е съставена от около 3 600 фирми от различни сектори и размери от всички държави-членки на ЕС.

http://ec.europa.eu/yourvoice/ebtp/faqs/index_en.htm

SOLVIT
Онлайн мрежа, в която държавите членки си сътрудничат при разрешаването на проблеми, причинени от неправилно прилагане на правилата на вътрешния пазар от страна на държавните власти, без да се прибягва до съдебна намеса. Във всяка държава-членка на Европейския съюз има установен SOLVIT център (както и в Норвегия, Исландия и Лихтенщайн). Центовете SOLVIT се занимават с намирането на разрешения на проблеми, с които са се сблъскали граждани и предприятия.Те са част от държавната администрация и са задължени да намерят разрешение на проблемите в рамките на 10 седмици. Ползването на услугите на SOLVIT е безплатно.

http://ec.europa.eu/solvit/site/index_en.htmЕвропейско финансиране

Достъп до финансиране

Страницата „Достъп до финансиране” представя финансовите инструменти на Competitiveness and Innovation Programme (CIP) и са главно управлявани от Европейския Инвестиционен Фонд: the High Growth Innovative Scheme, предоставяйки рисков капитал за иновационни МСП в техните ранни етапи (GIF1) и в техните фази на увеличаване, предоставяйки гаранции за заеми, за да окуражи банките да отпускат повече заеми за МСП, включително и микро-редити и mezzanine финанси, като намаляват….

Инициативата Врата към Развитие (Gate2Growth) е проект на европейската комисия, за да подобри финансовата среда за технологично-ориентираните МСП, да подкрепи иновационните предприемачи в Европа и да насърчи обмяната на опит и добри практики на европейско ниво. Въпреки, че проекта в свършил, мрежата е все още активна и на интернет страницата има полезна информация за новини и събития, както и инструмент за само-оценяване на бизнес планове.

http://www.gate2growth.com

Европейския Инвестиционен Фонд е специализирано средство на ЕС, който предоставя гаранционни инструменти и рисков капитал за МСП. Фондът не инвестира директно в МСП, а винаги работи чрез финансови посредници

http://www.eif.org


Европейската Инвестиционна Банка предлага кредитни линия за банки и финансови институции, за да предостави финансиране за МСП с приемливи инвестиционни програми или проекти на стойност по-малко от € 25 милиона. В някои страни банката предлага и микро финансиране

http://www.eib.org

Програмата Jeremie (Joint European Resources for Micro to medium Enterprises) е инициатива на комисията заедно с Европейската Инвестиционна Банка и Европейския Инвестиционен Фонд, която има за цел да съдейства за повишаване на достъпа до финансиране за развитието на МСП в Европа

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jeremie_en.htm

Европейският Портал за МСП предоставя бърз и лесен достъп до информация за възможности за финансиране по европейските програми за МСП

http://ec.europa.eu/enterprise/sme/funding_en.htm

Брошурата „Нови финанси, по-добри правила” дава списък на новите финансови правила и възможности за финансиране за периода 2007-2013 и е на 22 езика

http://ec.europa.eu/budget/other_main/funds_rules_en.htm


Обществени поръчки

Порталът SIMAP (Информационна система за европейските обществени поръчки)
Дава достъп до най-важната информация относно обществените поръчки в Европа.

http://simap.europa.eu/index_bg.html

Порталът TED
Приложение към Официален вестник на Европейския съюз)

http://ted.europa.eu

Базата данни за външни грантове
Обновява се в момента, но там можете да намерите публикувани годишните работни програми за грантове

http://ec.europa.eu/europeaid/cgi/frame12.pl


Вътрешния пазар и съответните политики

Интернет страницата на генералната дирекция Вътрешен Пазар
Предоставя добре структурирана информация за свободното движение на стоки, услуги и капитали, за защитата на правата в ЕС, законодателство за компаниите, счетоводството, одита и различни договори

http://ec.europa.eu/internal_market/index_en.htm

Новият подход към техническа хармонизация и глобалния подход към определяне на съответствието.
Целта на това законодателство е да осигури свободното движение на стоки чрез техническа хармонизация по сектори и да гарантира високо ниво на защита на целите на обществения интерес. Това включва дефиниция на задължителните съществени изисквания, изграждането на подходящи процедури за определяне на съответствието и въвеждането на системата за маркиране CE. Интернет страницата представя съответните директиви, организации и споразуменията за взаимно признание между ЕС и трети страни

http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach

Стандартизация
Стандартизацията е доброволен процес, базиран на консенсус между различните икономически фактори (индустрии, МСП, потребители, работници, НПО за околната среда, публични власти и др) осъществен от независими стандартизирани групи на национални, европейско или международно ниво

http://ec.europa.eu/enterprise/standards_policy/index_en.htm

Облагане с данъци
База данни, която включва информация за ДДС, акцизи, корпоративно данъчно облагане, съответното законодателство, специфични ДДС документи в различните членки и др.

http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm

Интернет страницата на дирекция Конкурентоспособност
Предоставя информация за законодателство и дела в областта на антитръстова политика, сливания, картели, либерализация и държавна помощ

http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

ECC-Net - Мрежа на европейските потребителски центрове
Мрежата на европейските потребителски центрове (ECC-Net) информира потребителите за техните права и предоставя безплатни съвети и помощ при жалби и решаване на спорове, възникнали в следствие на покупка зад граница.

http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons

FIN-Net
FIN-Net е мрежа от национални извънсъдебни структури за разрешаване на трансгранични спорове между потребители и доставчици на финансови услуги.

http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net

EURES - Европейски служби по заетостта
EURES е мрежа от обществени служби по заетостта, синдикати и организации на работодателите, която подпомага намирането на работа зад граница и съдейства на работодателите да наемат служители от други държави.

http://ec.europa.eu/eures

Eurodesk
Eurodesk е мрежа от информационни центрове по въпроси, свързани с ЕС, които са от значение за младите хора.

http://www.eurodesk.org/edesk/Contact.do

Мрежата EURAXESS Services
Мрежата EURAXESS Services предоставя обслужване на „едно гише” на изследователи, които искат да живеят и работят в друга европейска страна.

http://ec.europa.eu/euraxess/services


Отношения с трети страни

Интернет страницата на Разширяването
Предоставя информация за връзки, споразумения и програми с страни кандидат-членки и потенциални кандидат-членки
http://ec.europa.eu/enlargement/index_en.htm

Порталът Външни Връзки
Позволява търсене по страна без Африка и страните от карибския и тихоокеанския басейн, кандидати и потенциални кандидати. Той предоставя информация за връзки и споразумения с ЕС и политически и икономически отношения.

http://ec.europa.eu/external_relations/index.htm

Порталът Развитие и отношения с Африка, Карибите и тихоокеанския басейн
Съдържа информация за кооперация с различните региони и страни.

http://ec.europa.eu/development/index_en.cfm


Импорт/Експорт инструменти и бази данни

Базата данни за достъп до пазари
Предоставя много ценна информация на английски език за търговски граници и ограничения, ръководство за износители, тарифи за трети страни и страница за често задавани въпроси. Освен това, базата съдържа регистър за оплаквания, където страните членки или техните асоциации могат да уведомят ЕК за търговски и инвестиционни бариери в трети страни.

http://madb.europa.eu/mkaccdb2/indexPubli.htm

Базите данни за данъци и митници
Съдържат различни информация за:
o EBTI - задължителни тарифи
o ECICS - европейски митнически списък с химически субстанции
o EXPORT - приложение разрешаващо следенето на експортни стоки
o QUOTA - информация за квоти
o SEED - система за обмяна на акцизни данни
o SURVEILLANCE - наблюдение
o SUSPENSIONS - тарифно суспендиране
o TARIC - интегрирани европейски тарифи
o Taxes in Europe - данъчно облагане в Европа
o TRANSIT - транзитни митнически офиси
o VIES - система за обмяна на информация за ДДС

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/index_en.htm

Бюрото за експорт
Помощ за развиващи се страни - предоставя важна информация за експорти от развиващите се страни (импорт в ЕС)

http://exporthelp.europa.eu/

Бюрото за Търговска Защита за МСП
Отговаря на въпроси свързани с инструментите за защита на търговията

http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/tdi_sme/index_en.htm

Базата данни SIGL
Управление на лицензите за внос на текстил , дрехи, обувки и стомана

http://trade.ec.europa.eu/sigl/

Информация за програми и проекти с развиващи се страни

EuropeAid
Предоставя подкрепа по специфични за регион или страна начини в най-различни сектори.

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Програмата METP 3
Предоставя помощ за обмяна на опит и квалификация на европейски и китайски мениджъри

http://www.metp.net.cn/english/index.asp

Програмата AL-Invest
Икономическа програма за кооперация за подпомагане на интернационализацията на МСП е Латинска Америка. Програмата все още не е в сила, но предизвестие за покани за предложения, както и информация за цели, приоритети и структура на програмата можете да намерите на:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/alinvest/ndex_en.htm

Центъра за развитие на предприемачество
Предоставя не-финансови информационни услуги за компании от Африка, Кариби и тихоокеански страни, като основната цел е повишаване на конкурентно способността на предприятията.

http://www.cde.int/index.aspx

Програмата ESIPP

Цели повишаването на инвестициите и технологиите на МПС в южна Африка

http://www.esipp.org/index.php?langid=1


Програми с развити страни

Програмата EU Gateway

Помага на компании от ЕС на японските и корейските пазари. Повече информация ще бъде публикувана скоро на

http://www.gatewaytojapan.org/eu/home.shtml?language=en

Център за индустриална кооперация ЕС - Япония

http://www.eujapan.com/

Програма за професионално развитие в Япония и Корея

http://www.etp.org/

Права върху интелектуална собственост (ПИС)
Бюро за помощ относно правата върху интелектуалната собственост осигурява безплатни услуги за правни норми относно интелектуалната собственост както и информация за ПИС, фокусирана върху въпроси в контекста за финансиране по Рамкови програми за дейности на Европейската общност в сферата на научните изследвания, технологичното. развитие и демонстрации.

http://www.ipr-helpdesk.org

Защита на интелектуалната собственост: Този сайт предоставя информация  как Европейски проекти за защита на интелектуалната собственост се борят срещу пиратството и фалшификации. Интелектуалната собственост се разделя на  2 категории:права на индустриална собственост и  авторско право.

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/index_52_en.htm

Фалшификации и пиратство: защита на правата на притежателите на интелектуална собственост. Митническата администрация играе важна роля при защитата на Европейския пазар, поради географското положение на националните граници, както и благодарение на познанията за пътя на международната търговия. Въпреки това, те не могат да постигнат значителни резултати без намесата на самите притежатели на интелектуална собственост. Този сайт съдържа детайлизирана информация за митническите услуги и сътрудничество между притежателите на интелектуална собственост срещу фалшификациите и  пиратството, както и как да се подават жалби срещу пиратството.
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/right_holders/index_en.htm

Служба за хармонизиране на вътрешния пазар (Търговски марки и дизайн на Общността) регистрира търговските марки и дизайн на общността, гарантира унифицирани права на собствениците валидни във всички страни членки по смисъла на единна процедурна система. Този сайт предлага информация  как да се регистрира търговска марка или дизайн, практически и законови аспекти, он-лайн консултантски услуги за търговски марки и дизайн, класификация на стоки и услуги, бази данни.

http://europa.eu/agencies/community_agencies/ohim/index_en.htm

Сходни проучвания за бизнес посредници:

Бенчмаркинг и ПИС услуги за МСП:

http://www.proinno-europe.eu/admin/uploaded_documents/NBAX07004ENC_web.pdf

ПИС експертна група, Доклад „Меморандум за премахване на бариерите за по-добро използване на ПИС за МСП”:

http://www.proinnoeurope.eu/NWEV/uploaded_documents/IPR_Expert_group_report_final_23_07_07.pdf

Доклад за ПИС в текстилния сектор:

http://ec.europa.eu/enterprise/textile/documents/hlg_report_18_09_06.pdf

Eфекти на фалшификациите на Европейки МСП и обзор на различни ПИС публични и частни инициативи и източници

http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/industry/doc/Counterfeiting_Main%20Report_Final.pdf


Европейска иновационна политика

Европейска мрежа от Бизнес и иновативни центрове (EBN) - предлага услуги насочени към координиране на дейностите на центровете, развитие и промоция  на концепцията на бизнес и иновативните центрове. Центровете са регионални иновационни инструменти за подпомагане на предприемачите да създават нови фирми и да се консолидират съществуващи такива.
Този сайт представя мрежата, нейните проекти и дейности

http://www.ebn.be

Европейския Институт за иновации и технологии е първата иновация за интегриране на трите страни на „трансфера на знания’ (Висше образование, Проучвания и Бизнес иновации)

http://ec.europa.eu/eit/

Еко-иновации по рамковата програма за конкурентоспособност и иновации.  Еко-иновациите подпомагат прилаганетои и понататъшното реализиране на пазара на най-добрите еко-иновативни продукти и услуги в Европа:

http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation/index_en.htm

ip4inno - интелектуална собственост за иновации е проект финансиран от ЕК като част от Шеста Рамкова Програма за научни изследвания и технологично развитие. Основна цел е да подпомага МСП да разширят познанията и използването на правата на интелектуалната собственост от гледна точка промоция на иновациите и конкурентоспособността в съответствие с целите на Лисабонската стратегия.   Интернет страницата съдържа статии, казуси и добри практики за МСП на теми даващи информация за патенти и други видове интелектуална собственост.

http://www.ip4inno.eu


Европейска Политика за иновации

Подкрепа за транс-национална мрежа за иновативни компании, бенчмаркинг инициативи и обмен на добри практики. Повече информация за европейската политика за иновации може да намерите на следния сайт:

http://ec.europa.eu/enterprise/innovation/index_en.htm

Клъстери

Европейската политика за иновации и в частност  Europe Innova е пан-европейска платформа за развиване, дискусии, обмяна на добри практики, инструменти и препоръки за политики в областта на иновациите в различните индустриални сектори.

http://www.europe-innova.org/index.jsp

Европейска обсерватория за клъстерите - целта е да се предоставя на създателите на политики неутрална и сравнима информация относно политиките по отношение на клъстерите и относителните предимства на клъстерите в ЕС, национални и регионални програми,

http://www.clusterobservatory.eu/

Научни изследвания и технологично развитие

Проучвания за нуждите на МСП - информиране за проектни предложения за МСП по 7-ма рамкова програма за научни изследвания и технологии.
http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/research-sme_en.html

КОРДИС/МСП CORDIS/SME TechWeb осигурява информация и ресурси за технологично ориентирани търсещи финансиране по 7-ма рамкова програма.
http://ec.europa.eu/research/sme-techweb

Национална Контактна точка позволява на МСП която предоставя насоки, практическа информация и помощ по всички аспекти на кандидатстването по Седма рамкова програма:
http://cordis.europa.eu/fp6/ncp.htm

Европейски проучвания  по мрежата:

Кордис е информационна услуга на общността за научни изследвания осигурваща он-лайн информация  за европейски дейности за научни изследвания, финансиране, новини, ресултати от проекти, портал за регионални и национални дейности.

http://cordis.europa.eu

Презентация на компонентите на Седма Рамкова Програма

http://cordis.europa.eu/fp7

Тази интернет страница представя сравнително целите и новите аспекти на Седма Рамкова Програма спрямо Шеста Рамкова Програма:
http://ec.europa.eu/comm/research/future/

Услуга на КОРДИС за подържане база данни с партньори  по проекти в контекста на европейско финансиране за научни изследвания и развойна дейност, както и технологично ориентирано партньорство между фирми. Базата съдържа над хиляда активни търсения на партньори от фирми, изследователски институции и университети от Европа и света:
http://cordis.europa.eu/partners-service/

Европейски Технологични Платформи - осигуряват рамка за определяне на приоритетите за научни изследвания и развойна дейност, времева рамка и план за действие.
Те се фокусират върху развитието на стратегически за Европа технологични области със значително икономическо въздействие и голямо социално значение където има висок обществен интерес и възможност за истинска добавена стойност
http://cordis.europa.eu/technology-platforms/home_en.html

Програма за подкрепа на информационни и комуникационни технологични политики и Генерална Дирекция Информационни общество и Медии
http://ec.europa.eu/ict_psp/
http://ec.europa.eu/information_society/

Информационни и Комуникационни технологии по Седма рамкова програма.
http://cordis.europa.eu/fp7/ict

Бизнес Интелигентност
IMPROVE е он-лайн инструмент за самостоятелно определяне състоянието на фирмите на какво ниво са в иновационните процеси и предлага безплатни персонални консултации на МСП.
http://www.improve-innovation.eu/opencms/opencms/en/index.html

MСП и  ICT предизвикателства - този интернет сайт  предлага информация за това как работи електронната търговия и подпомага МСП да разширят пазара си чрез електронна търговия и представя подхода на ЕС „Мисли първо за малките” на електронния пазар.
http://ec.europa.eu/information_society/ecowor/smes/index_en.htm

Eвропейска мрежа за подпомагане на електронния бизнес - предлага информация за политиките за електронна търговия , статистическа информация за равнището на електронния бизнес сред Европейските МСП, примери за добри практики, новини, статии и т.н.
http://ec.europa.eu/enterprise/e-bsn/index_en.html

Звена за контакт за признаване на професионалните квалификации
Звената за контакт помагат на хора, които искат да упражняват регламентирана професия (изискваща специални професионални квалификации) в друга европейска държава.
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof

NARIC - Портал за признаване на академични квалификации
Националните центрове за академично признаване и информация (NARIC) работят по въпросите на академичното признаване на дипломи и периоди на обучение в ЕС и държавите партньори.

http://enic-naric.net

Europass документи
Документите Europass помагат на лицата, търсещи работа да изложат ясно своите кваификации и умения, като ги правят по-лесни за разбиране и оценяване в цяла Европа.
http://europass.cedefop.europa.eu

Euroguidance
Euroguidance е мрежа от национални информационни центрове, която оказва подкрепа на службите за професионално ориентиране в 31 европейски държави.
http://ec.europa.eu/ploteus